Задължават болниците да докладват всеки ден за ефекта от скъпите лекарства

8

Болниците ще бъдат задължени да докладват всеки ден за ефекта от скъпите лекарства. Това изискване ще важи за лечебните заведения, определени да проследяват терапиите с определени медикаменти, като информацията трябва да се изпраща до Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. При отказ, ще следват глоби между 2500 и 5000 лева, предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, публикувани на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане.

МЗ е предвидило и други глоби за отказ от предоставяне на информация или при нарушаване на всяка друга разпоредба на закона и на подзаконов акт по прилагането му.

Например, ако болница не предостави или възпрепятства предоставянето на информация с административни цели или наруши разпоредбите на Закона за лечебните заведения ще бъде санкционирана от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лева. Ако това пък стори едноличен търговец, тогава глобата ще е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 2000 лева.

„Липсата на санкции в случаите на нарушаване на въведените задължения на лечебни заведения за предоставяне на информация с административни цели, създава предпоставки за отказ на информация, а това от своя страна води до невъзможност да бъдат реализирани от съответните органи в пълнота аналитично-контролните им дейности, въведени със закона. Липсата на обща административно-наказателна разпоредба за всяко друго нарушение създава предпоставки за недисциплинираност на определени субекти при изпълнението на закона“, аргументират се от МЗ.

Проектът регламентира и извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и за извършването на нови медицински дейности от тях. При анализи ще бъдат използвани индикатори като брой на лечебните заведения на територията на съответната област; броя на разкритите в тях структури и легла; кадрова и материална обезпеченост, проведени леглодни, преминали болни и използваемост на леглата, данните за действащите договори на НЗОК за болнична помощ и т.н.

Измененията дават и дефиниция на понятието „територия на лечебното заведение“. Тя е във връзка със случите, в които границите на една общинска или държавна болница се разкрива ново звено. Проектът регламентира, че това може да се случи само, ако клиниките, отделенията и лабораториите в двете болници извършват различни медицински дейности.

Освен това, с промените в Закона се създават механизми, които да спомогнат за стабилизиране на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ. Така, когато те са единствени в съответното населено място ще може да получават целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и за финансово оздравяване.

Материалът Задължават болниците да докладват всеки ден за ефекта от скъпите лекарства е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.