Задължават болниците да докладват всеки ден за ефекта от скъпите лекарства

26

Болниците ще бъдат задължени да докладват всеки ден за ефекта от скъпите лекарства. Това изискване ще важи за лечебните заведения, определени да проследяват терапиите с определени медикаменти, като информацията трябва да се изпраща до Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. При отказ, ще следват глоби между 2500 и 5000 лева, предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, публикувани на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане.

МЗ е предвидило и други глоби за отказ от предоставяне на информация или при нарушаване на всяка друга разпоредба на закона и на подзаконов акт по прилагането му.

Например, ако болница не предостави или възпрепятства предоставянето на информация с административни цели или наруши разпоредбите на Закона за лечебните заведения ще бъде санкционирана от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лева. Ако това пък стори едноличен търговец, тогава глобата ще е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 2000 лева.

„Липсата на санкции в случаите на нарушаване на въведените задължения на лечебни заведения за предоставяне на информация с административни цели, създава предпоставки за отказ на информация, а това от своя страна води до невъзможност да бъдат реализирани от съответните органи в пълнота аналитично-контролните им дейности, въведени със закона. Липсата на обща административно-наказателна разпоредба за всяко друго нарушение създава предпоставки за недисциплинираност на определени субекти при изпълнението на закона“, аргументират се от МЗ.

Проектът регламентира и извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и за извършването на нови медицински дейности от тях. При анализи ще бъдат използвани индикатори като брой на лечебните заведения на територията на съответната област; броя на разкритите в тях структури и легла; кадрова и материална обезпеченост, проведени леглодни, преминали болни и използваемост на леглата, данните за действащите договори на НЗОК за болнична помощ и т.н.

Измененията дават и дефиниция на понятието „територия на лечебното заведение“. Тя е във връзка със случите, в които границите на една общинска или държавна болница се разкрива ново звено. Проектът регламентира, че това може да се случи само, ако клиниките, отделенията и лабораториите в двете болници извършват различни медицински дейности.

Освен това, с промените в Закона се създават механизми, които да спомогнат за стабилизиране на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ. Така, когато те са единствени в съответното населено място ще може да получават целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и за финансово оздравяване.

Материалът Задължават болниците да докладват всеки ден за ефекта от скъпите лекарства е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.