Всички болници ще се управляват по еднакви правила

31

Всички болници ще се управляват по еднакви правила и ще трябва да спазват стриктно т.нар. финансова конституция на здравния министър Кирил Ананиев. Това предлага МЗ в проект за наредба с единни правила за финансово управление на държавните и общински болници и онкодиспансерите. Документът утвърждава стандарти за финансова дейност в лечебните заведения, като целта е движението на паричните потоци да се следи зорко от принципала. МЗ ще изисква отчети от болниците на всеки три месеца, въвеждане на ясни критерии за определяне на заплатите и допълнителните възнаграждения на персонала, обществените поръчки за строителство и апаратура на стойност над 70 000 лв. няма да могат да се обявяват, без предварително да бъде уведомен министъра, забранява се увеличаване на просрочените задължения и се изисква от директорите да удовлетворяват кредиторите и да не допускат  предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение.

„Чрез новия стандарт ще могат да се правят сравнения и анализи, както и да се вземат съответните управленски решения“, пише в мотивите на здравното ведомство. Прилагането на Наредбата се очаква да доведе до устойчиво стабилизиране на финансовото състояние на болниците.

Аргумнтът за това е резултатът от въвеждането на стандарта за финансово управление от месец май 2018 г. в държавните лечебни заведения. „Налице е овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. По предварителни данни от годишните финансови отчети за 2018 г. на държавните лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала отчетените просрочени задължения към 31.12.2018 г. са 125,9 млн. лв., при 152,3 млн. лв. за 2017 г. Т. е. намалението на просрочените задължения спрямо предходната 2017 г. е в размер на 26,3 млн. лв. или 17 на сто. Очакванията са през 2019 г. тази тенденция да продължи и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала да бъдат редуцирани с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г. Просрочените задължения на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31.12.2018 г. по предварителни данни са в размер на 35,1 млн. лв., при отчетени за 2017 г. просрочени задължения от 43,2 млн. лв. Т. е. намалението на просрочените задължения е 8,1 млн. лв. или 19 на сто“, заявява Кирил Ананиев. По думите му за отчетната 2018 г. е налице и тенденция за нарастване на приходите на болниците с темп по-висок от темпа на нарастване на разходите,  което също се дължи на наложената със стандарта за финансово управление стриктна финансова дисциплина, включваща строг контрол над разходната част. „Темпът на нарастване на приходите за отчетната 2018 г. е 5,9 на сто при темп на нарастване на разходите за периода от 3,8 на сто или в абсолютно изражение увеличението на приходите за периода е със 73,8 млн. лв., при увеличение на разходите с 48,6 млн. лв.“, пише още в доклада на министъра.

Лечебните заведения ще бъдат задължени да предоставят определен вид отчетна информация, структурирана в електронен вид с цел нейното лесно използване за анализи и извличане на показатели, които характеризират финансовото състояние на лечебните заведения по видове. „Тази информация ще се използва както за анализи, така и за мотивирани управленски решения, свързани с развитието на болничната помощ, на база обективност и съпоставимост“, посочва Ананиев, като уточнява, че се предвижда и се създаването и на уеб базирана информационна система, която съдържа електронни отчетни форми.

Материалът Всички болници ще се управляват по еднакви правила е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.