Ще ни лекуват с основен пакет за над 4,4 млрд. лева

29

С над 4,4 млрд. лева ще бъде гарантиран основният пакет от дейности, ставя ясно от Наредбата, която Министерството на здравеопазването публикува днес. Срокът за обществено обсъждане на наредбата, която определя основния пакет от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, е само 14 дни, тъй като тепърва БЛС и касата ще трябва да договарят цени и обеми, а НРД трябва да влезе в сила от 1 януари от 2020-а. Припомняме, ВАС отмени окончателно предишния основен пакет и така постави МЗ в правен хаос.

Разработеният проект на наредба предвижда пакет от дейности, които се осъществяват в извънболничната помощ – първична, специализирана и дентална. Идеята е този пакет да гарантира своевременен достъп на населението до качествена медицинска помощ. В Наредбата акцент е поставен върху профилактиката и промоцията на здравето, твърдят от ведомството. И затова личните лекари се задължават да информират пациентите си за предстоящите профилактични прегледи. Джипитата трябва да се обадят по телефона, да изпратят съобщение, писмо или пък да напишат на общодостъпно място в лечебното заведение, кога е планувана профилактиката. За възрастните пък, които по преценка на личния лекар попадат в рискови групи, е предвидено извършване на оценка на вредните навици, водещи до увреждане на здравето, както и насочване за преглед при лекар специалист по профила на заболяването, за което има установен риск.

В пакета влизат още оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на джипито и дейности по оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента. „Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата съобразно приетия на първо четене от НС проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. със 17,9 % и 8% и съответно може да се очаква увеличение както на обема здравни дейности включени в наредбата в частта за Първична извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности“, категорични са от МЗ.

Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ са в размер на отчетените и заплатени дейности по бюджета на НЗОК за 2018 г. – 310,9 млн. лв. В рамките на тези финансови средства се очаква да се осъществяват най-малко 41,9 млн. броя дейности специализирана извънболнична медицинска помощ.

Освен това става ясно , че в пакета „Специализирана извънболнична помощ“ са включени и медикодиагностични дейности, като прогнозния общ брой е около 21,3 млн. броя медикодиагностични изследвания за осигуряване на диагностичния процес и диспансерното наблюдение. „В приетия на първо четене от Народното събрание проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ и медикодиагностична дейност са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 15,5 % и 5,4 % и съответно може да се очаква да расте както обемът на здравните дейности, включени в наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности“, допълват от здравното ведомство.

Разработеният проект на наредбата предвижда дейностите в болничната помощ да се осъществяват в рамките на клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури, като се описва точно какво се разбира под всеки един от тези термини. Освен това изрично е записано, че всяка клинична пътека с престой до 3 дни да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура. За целта обаче пациента трябва да има не по-малко от 12 часа престой в лечебното заведение по клиничната пътека и да са изпълнени всички задължителни дейности по самата КП, както и да са налице всички условия за дехоспитализация, като лекуващия лекар чрез писмена оценка обосновава липсата на медицински риск от приключването на дейността по клиничната пътека.

Незабавен прием в лечебно заведение пък ще изискват клиничните пътеки, свързани с детско и майчино здравеопазване (бременност, раждане, грижи за новородени деца), заболявания, определени като социално значими – кардиологични, онкологични, неврологични, на дихателната система, на храносмилателната система, както и заболявания и състояния, които предполагат спешен или непосредствен прием – животозастрашаващи състояния, остри заболявания, травматични, инфекциозни, както и изострени хронични заболявания.

В проекта са заложени и изисквания за комплексно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания. Наредбата предвижда отделна амбулаторна процедура, в обхвата на която са включени дейности по разработване на план за комплексно лечение на пациентите с онкологични заболявания, включващ всички необходими специфични методи на лечение – химиотерапия, лъчетерапия, нуклеарна медицина, както и дейности, свързани с оперативно и консервативно лечение на усложненията и диспансерно наблюдение.

„С проекта на наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е прецизирана медицинската и дентална помощ, закупувана от НЗОК, като е гарантирано оптимално необходимото време за лечение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване в условията на комплексни грижи. С прилагането на наредбата се очаква да намалеят преките плащания от страна на пациентите“, подчертават от МЗ. По думите им, тъй като цените на дейностите се договарят от партньорите по НРД, а не се определят от министъра на здравеопазването, разчетите за финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата за периода на нейното действие (първият от които е 2020 г.), са в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания в приетия на първо четене от НС проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. – 4, 454 млрд. лева.

Материалът Ще ни лекуват с основен пакет за над 4,4 млрд. лева е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.