Пада пълната забрана за нови болници

36

Пълната забрана за откриване на нови болници или дейности от вече съществуващи лечебни заведения да отпадне, предлага здравното министерство с промяната в Закона за здравното осигуряване, но през преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствата. Така НЗОК ще трябва да сключва договор с всяка току-що пръкнала се болница, което не би било проблем при предварително осигурен бюджет. Но при липсата на такъв ще пострадат парите на останалите лечебни заведения.

„Забраната няма да се прилага при нововъзникнали обстоятелства, когато е установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявлението за сключване на договора, установена въз основа на оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта“, обясняват вносителите на поправката от МЗ. Преценката за тази недостатъчност ще се прави от агенция „Медицински надзор“. Как обаче ще се гарантира обективността на преценката не става ясно.

Предлага се още възможност за сключване на договори извън сроковете и разширяване предмета на договорите с болници и комплексни онкологични центрове, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности. Това важи и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта от съответната РЗИ.

Проектозаконът предвижда още двумесечен  срок за извършване от НЗОК на експертизата при скъпоструващи медицинска помощ и лекарствени продукти. „По този начин се гарантират правата на пациентите на навременна медицинска помощ“, аргументират се от здравното ведомство.

Друга поправка пък допуска изключение от забраната за заплащане от НЗОК на болнична помощ, извършена от лекар, който не е посочен в договора между касата и изпълнител като специалист на основен трудов договор. За целта този специалист ще трябва да е хабилитирано лице от списък, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК, а извършването на дейността от него да е с цел обучение на медицинските специалисти на лечебното заведение. Мотивите са тази промяна са, че така ще бъдат постигнати две цели – осигуряване на медицинска помощ на пациентите и придобиване на практически опит и умения от лекарите в болниците в по-малките населени места. Стига обаче да не се окаже, че един доктор оперира едновременно в Шумен и Враца, какъвто случай стана популярен преди години.

Материалът Пада пълната забрана за нови болници е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.