Нови правила за скъпите лекарства

32

Здравното министерство определи нов ред при заплащане на скъпите лекарства, за които се следи ефекта от терапията при пациентите. Те ще се покриват от НЗОК, но ако се докаже, че за болните не е имало никаква полза, фармацевтичните компании ще връщат пари на осигурителната институция.

Това предвиждат промени в Наредба 10, публикувани на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. Записани са и точни правила, по които фирмите ще възстановят на НЗОК заплатените средства, а също и реда за отстъпките при превишение на бюджета за лекарства.

Сега касата плаща медикаментите след отчитане на резултатите от терапията, при която е определено проследяване на ефекта. Целта на това правило, въведено преди година, е да се постигне по-ефективно изразходване на публичните средства. То обаче предизвика недоволството на фармацевтичния бранш, защото докато не получат парите си от НЗОК, аптеките и лечебните заведения не могат да платят на търговците на едро. Затова се предвижда здравната касата да плаща своевременно новите скъпи лекарства. При частична или пълна липса на резултат от терапията обаче, ще се връщат парите.

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се задължава да предоставя на НЗОК събраната в хода на проследяването информация във вид, подходящ за анализ, на всеки шест месеца. Касата пък ще праща справка до притежателите на разрешение за употреба за заплатените от нея средства за даден лекарствен продукт през определен период, за пациентите, при които е налице липса на резултат от терапията, както и ред за възстановяване на тези средства, гласят текстовете от наредбата.

С предложения проект на наредбата се уточняват и правилата за сключване на договорите за задължителни отстъпки между фармацевтичните компании и НЗОК. Механизмът ще се прилага от 1 март на годината, за която се отнася, но ще влиза в сила от 1 януари. В проектодокумента се регламентира датата, от която НЗОК престава да заплаща лекарствените продукти, за които не са договорени задължителни отстъпки; правните последици при несключване на договори в установения срок; последиците при отпадане на условията, при които един продукт подлежи на задължителна отстъпка. Регламентира се срок за провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпка, когато в течение на годината за един лекарствен продукт възникнат условията за това, както и срокове за договаряне на задължителни отстъпки за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък преди, респективно след 30 септември на годината.

Предвидено е механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК да се приема ежегодно с решение на Надзорния съвет. Според МЗ, по този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост и възможност да се преценят реалните бюджетни възможности на касата за медикаменти за съответната година.

Материалът Нови правила за скъпите лекарства е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.