НОИ пресече фиктивни назначения

53

Още един сюжет в борбата с измамите предлага вторият брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ). Казуса разплитат отново експертите от териториалното поделение на института в Смолян. В прицела им попада счетоводителка, съставяла фалшиви трудови договори.

Магазин за „всичко“ в родопско село – 50 лв. дневен оборот, сериозно текучество на служители, обаче до един осигурявани за кратко време на максималния осигурителен доход от 2600 лв. Тази картина се улавя в информационната система на НОИ и предизвиква проверка на този осигурител от страна на ТП на НОИ – Смолян. Проверка, която достига до фрапиращи факти – счетоводителка, наета от собственичката на обекта, се превръща в „производител“ на фалшива заетост, като сама съставя неистински документи за трудови правоотношение с „наетите“ за кратки периоди от нея общо 26 лица, с цел те да получат право на обезщетение за безработица на максимален размер. Собственичката на магазина декларира, че няма нищо общо с този опит за измама и източване на държавното обществено осигуряване. Вникването в казуса разплита, че срещу заплащане счетоводителката фиктивно назначава на високи заплати останали без работа по взаимно съгласие хора с цел да им осигури право за получаване на обезщетение с много по-висок размер и срок на получаване, отколкото им се полага. Реакцията: постановени са 22 разпореждания за недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица. Те са оспорени от 12 лица, 11 са в полза на ТП на НОИ – Смолян, 1 производство е прекратено по процедурни съображения. Лицата са депозирали до ВАС 11 касационни жалби, като към настоящия момент са налице 4 решения в полза на НОИ, 1 решение се отменя и се връща за ново разглеждане от друг състав, а по останалите предстои произнасяне.

Изплатените обезщетения за безработица на лицата, за които е установено, че не са работили, са в размер на 116 909,62 лв. главница. По-голямата част от лицата са започнали да погасяват своето задължение, внесената сума  към средата на юни т.г. е в размер на 37 242,81 лв. Предотвратено е неправомерно плащане на останалата част от отпуснатите обезщетения – 11 692 лв.

След тази проверка служителите на НОИ предприемат ревизия на плащанията и при други две фирми в същото селище, които ползват услугите на същата счетоводителка. Собственикът на една от тях предлага следното невинно обяснение за 12 лица: …назначени с цел да поработят и да отидат на борсата…“. „Поработването“ води до обезщетения за безработица от над 50 000 лева.  В Районен съд –  Смолян, обаче са внесени 12 искови молби за обявяване на недействителност на трудовите договори. С решения на съда всички предявени искове са уважени, след което посочените решения са оспорени от лицата пред Окръжен съд – Смолян. Втората и последна инстанция е постановила 12 окончателни решения, всичките актове са в полза на ТП на НОИ – Смолян. В резултат следва заличаване на данните за трудовите договори и периодите в осигуряване, което ще даде правно основание за  издаване на разпореждания за възстановяване на недобросъвестно получени суми за парични обезщетения за безработица. Сумата, която ще бъде възстановена от лицата е в размер на 51 383,72 лева.

При другия осигурител се установява, че от общо 7 лица 5 никога не са работили във фирмата. Постановени са 3 разпореждания за недобросъвестно получено обезщетение, а за две от лицата – разпореждания за отказ за отпускане на обезщетение. Част от лицата вече са признали вината си и са започнали да погасяват своите задължения. Внесената сума към средата на юни т.г. е в размер на 2 467,97 лв. при 4 119,53 лв. главница. С постановените разпореждания за отказ е предотвратено и неправомерно плащане на останалата част от обезщетението – 16 193 лв.

Материалът НОИ пресече фиктивни назначения е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.