МЗ вдига двойно таксите за болниците

41

Таксите, които прибира Министерството на здравеопазването (МЗ) за административни услуги за болниците, скачат двойно. Това става ясно от проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Документът е публикуван на електронната страница на МЗ за обществено обсъждане, а един от аргументите за повишението, които изтъква здравният министър Кирил Ананиев в доклада си до Министерски съвет, е обстоятелството, че тарифата не е променяна от 2011 г.

Ако това изобщо може да е състоятелен аргумент, вместо това колко се е увеличила инфлацията, вдигнали ли са се двойно цените на клиничните пътеки или субсидиите за болниците от МЗ.

Така вече за одобрение на дейността или промяна в нея болниците ще трябва да плащат такса от 2100 до 3700 лв. Същото се отнася и за Комплексните онкологични центрове, центровете за психично здраве и за кожно-венерически заболявания, като ще се взима предвид броя на структурите по отделни медицински специалности (клиники, отделения, лаборатории).

От проекта става ясно, че се предвиждат съществени промени за онези болници и клиники, които имат намерение да осъществяват учебна дейност – да обучават студенти и специализанти. За тях ще се изисква специално одобрение от министъра на здравеопазването след проверка на място и заплащане на допълнителна такса за здравното ведомство. Какво точно ще проверяват „на място“ инспекторите от МЗ не е съвсем ясно, тъй като критериите за университетски болници са свързани само с броя на преподавателите, специалистите, студентите – неща, които могат да се проверят и без да е на място. В критериите за университетски статут няма изискване за аудитории, оборудване и т.н

От проекта става ясно още, че диагностично-консултативните центрове, медицинските, денталните, медико-денталните центрове, центровете за спешна медицинска помощ и за трансфузионна хематология и диализните центрове, както и самостоятелните медико-диагностични лаборатории ще трябва да платят такса за одобрение от 1650 лв., а таксата за индивидуалните или групова практика за първична или специализирана медицинска помощ ще бъде 450 лв.

За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност при първоначално вписване в регистъра таксата ще бъде 2100 лв. Когато лечебното заведение ще извършва и дейности по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки ще се събира такса от 3000 лв. За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства таксата ще бъде 1100 лв.

„Очакваните приходи, свързани с предоставяне на административни услуги по Закона за лечебните заведения са в приблизителен размер на 400 000 лв., тъй като през 2018 г. размерът на събраните държавни такси от МЗ и регионалните центрове по здравеопазване общо са около 200 000 лв. Очакваните приходи, свързани с предоставяне на административни услуги по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки са около 13 000 лв., тъй като през 2018 г. размерът на събраните държавни такси от Изпълнителна агенция по трансплантация са в размер на около 6 600 лв.“, се казва още в доклада.

В мотивите на министъра се уточнява, че и досега лечебните заведения  са плащали такси за дейностите си. По сегашните тарифи се събират такси първо за издаване на удостоверение за регистрация – 52 лв., за издаване на удостоверение на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение за извършване на дейности по трансплантации на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти – 500 лв. и за издаване на удостоверение на лечебно заведение за съответствие с медицинския стандарт по асистирана репродукция – такса 500 лв. или общо 1 052 лв. „Промяната в предмета на някои от таксите е свързана и с обстоятелството, че новата агенция „Медицински надзор“ поема функциите на ИАТ от една страна, а от друга – възлагат се нови функции във връзка с предоставянето на административни услуги, които са изпълнявани от регионалните здравни инспекции или от МЗ“, аргументира се Кирил Ананиев.

Въпреки, че не е упоменато в проекта, тъй като става дума за “такси”, то те би следвало да се харчат за развитие на дейността, за която се събират. С други думи – административните услуги, които предоставя МЗ би следвало да станат двойно по-бързи и качествени.

Материалът МЗ вдига двойно таксите за болниците е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.