МЗ в правен вакуум, ВАС отмени наредбата за основния пакет

48

Министерството на здравеопазването (МЗ) изпадна в правен вакуум, след като петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени окончателно Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. За това алармират от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Припомняме, съдът беше сезиран именно от ЦЗПЗ и Сдружението на частните болници.

Първо, с решение от 23 април 2019 г., ВАС отмени наредбата, но НЗОК и МЗ оспориха това решение пред 5-членен състав. На 7 октомври той отхвърли жалбите им и потвърди решението на първоинстанционния съд.

От ВАС подчертават, че в мотивите на обжалвания документ, разделът „Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба“ се състои от две изречения. Едното съдържа твърдението, че финансовите средства за прилагането на наредбата са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната календарна година, като няма да са в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ, а второто заключава, че от прилагането на нормативния акт не се очакват финансови резултати.

Липсва какъвто и да било анализ относно финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата, и съответно дали предвидените в бюджета на НЗОК средства за текущата година биха били достатъчни с оглед констатациите за извършените разходи от предходни години и предвидения в новата наредба пакет дейности, заплащани от НЗОК, и евентуалната промяна в цените, подчертават от ВАС.

И констатират, че издателят на наредбата би следвало да остойности всяка една от заложените за изпълнение медицински дейности, необходимите лекарства и консумативи, които ще бъдат заплащани от бюджета на НЗОК, и прогнозен брой за годината с оглед статистиката от предходни години. Това обаче не е посочено в наредбата.

Разделът „Очаквани резултати от прилагането на наредбата“ се състои от едно изречение, съдържащо общи пожелания относно целите на здравеопазването, и също не покрива изискуемото съдържание по чл. 28, ал. 2, т. 4 ЗНА – да е налице анализ на очакваните резултати от прилагането на нормативния акт, включително финансовите, смятат съдиите.

Решението за отмяна на наредбата е влязло в сила и обнародвано в Държавен вестник. И така, според Закона за здравното осигуряване, МЗ трябва да определи всички медицински и дентални дейности за предпазване от заболявания, за ранно откриване на заболявания, за извънболнична и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение по повод на заболяване, долекуване, продължително лечение и медицинска рехабилитация, неотложна медицинска помощ, медицински грижи при бременност, раждане и майчинство и други, като основен пакет здравни услуги, гарантирани от бюджета на НЗОК. Пакетът се приема с Наредба на министъра на здравеопазването, която описва всяка една медицинска дейност детайлно. На базата на така определените с наредбата дейности, НЗОК и БЛС договарят цени за всяка от тях. Отмяната на наредбата води до отмяна на правното основание и недействителност на съответните текстове от НРД, респективно от индивидуалните договори на всички лечебни заведения.

Сега от МЗ трябва да приемат нова наредба, която обаче вече трябва да остойности всяка една от дейностите. А такава на този етап няма.

Материалът МЗ в правен вакуум, ВАС отмени наредбата за основния пакет е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.