„Александровска“ обяви 22 свободни места за специализанти

30

Столичната УМБАЛ „Александровска“ обяви конкурс за специализанти, като свободните места са 22.

Според заповедта на директора на лечебното заведение доц. Костадин Ангелов, позициите са следните: за специалност „Клинична алергология“ – 2 места; за „Анестезиология“ – 2 места; за „Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 място; за „Клинична имунология“ – 2 места; за „Клинична хематология“ – 1 място; за „Нервни болести“ – 1 място; за „Нефрология“ – 1 място; за „Очни болести“ – 2 места; за „Педиатрия“ – 2 места; за „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – 1 място; за „Урология“ – 2 места; за „Хирургия“ – 4 места и за специалност „Психиатрия“ – 1 място.

Припомняме, промени в Наредбата за специализация предвиждат здравното министерство да плаща субсидия на болниците за специализантите, но младите лекари се задължават да останат на работа в избраното лечебно заведение 3 години, след успешното полагане на изпит и придобиване на специалност.

Конкурсът ще се проведе по документи и интервю, като ще премине на три етапа – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност, както и събеседване с директора на болницата.

Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в „Обща канцелария“ на УМБАЛ „Александровска“ в срок 30 дни от публикуване на обявата, а изискванията за заемане на длъжността лекар-специализант са: образование: висше-магистър по медицина; членство в БЛС; компютърна грамотност; както и лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление; копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея; копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС; мотивационно писмо; автобиография – европейски формат; копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар – специализант” се сключва, съгласно чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. За контакти и допълнителна информация – сектор „Учебна и научна дейност“, тел. 02/9230 310.

Материалът „Александровска“ обяви 22 свободни места за специализанти е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.